• log in
 • create an account

Rekrutacja na studia podyplomowe

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Studia Podyplomowe Doskonalące dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych prowadzących zajęcia z uczniami o zróżnicowanych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych

Details
Code NP-DOS
Organizational unit Faculty of Educational Studies
Level of education Postgraduate (post diploma)
Admission limit 70
Duration 2 semestry
Recruitment committee address ul. Szamarzewskiego 89 d, pok. 018, 60-568 Poznań
Office opening hours 8:00-14:00
WWW address https://wse.amu.edu.pl/studia-podyplomowe/studia-podyplomowe-finansowane-przez-ministerstwo-edukacji-i-nauki
Required document
 • Dokumenty uprawniające do podjęcia studiów podyplomowych - Dyplom magistra, licencjata, inżyniera
  Ask a question
There is currently no active phase.

(show past turns)

Flaga PLLogo Ministerstwo Edukacji i Nauki

Studia podyplomowe/doskonalące są przeznaczone dla czynnych zawodowo nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych chcących:

 • poszerzyć swoją wiedzę na temat funkcjonowania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i umiejętności pracy z nimi;
 • doskonalić swoje umiejętności w zakresie skutecznego udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 • rozwijać warsztat pracy, wzbogacony o atrakcyjne sposoby prowadzenia zajęć, w grupie o zróżnicowanych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych.

W związku ze stale zwiększającą się liczbą uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkolnictwie ogólnodostępnym, konieczne jest zadbanie, by ich obecność stała się pozytywnym doświadczeniem, przynoszącym korzyści zarówno tej grupie uczniów, jak i ich neurotypowo rozwijającym się rówieśnikom. Podstawowym warunkiem powodzenia tak rozumianego włączania szkolnego są kompetencje nauczycieli w zakresie pracy z uczniami o zróżnicowanych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych.

 

Adresaci

Czynni zawodowo nauczyciele pracujący w:

 • szkole podstawowej w klasach I-III
 • szkole podstawowej w klasach IV-VIII
 • szkole ponadpodstawowej
 • nauczyciele przedszkoli

 

Uzyskane kompetencje

Absolwenci studiów doskonalących uzyskają kompetencje w zakresie:

 • praktycznej realizacji modelu edukacji włączającej, jako edukacji wysokiej jakości dla wszystkich osób uczących się;
 • praktycznego zastosowania przepisów prawa oświatowego w zakresie organizacji i realizacji edukacji włączającej;
 • przygotowania do pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE), w tym wykorzystania podstaw dydaktyki specjalnej w realizacji edukacji włączającej;
 • przeprowadzenia oceny funkcjonalnej ucznia w celu identyfikacji jego zasobów, planowania procesu wsparcia oraz przygotowania Wielospecjalistycznej Oceny Poziomu Funkcjonowania Ucznia (WOPFU);
 • realizacji współpracy ze specjalistami, nauczycielami i rodzicami w obszarze pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 • dostosowywania metod i sposobów pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym na różnych etapach edukacyjnych (dostosowanie wymagań edukacyjnych, adaptowanie materiałów dydaktycznych, ocenianie wspierające proces uczenia);
 • pracy z uczniami ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi i tworzenia warunków do skutecznego uczenia się z zastosowaniem zasad uniwersalnego projektowania;
 • stosowania strategii wychowawczych służących budowaniu zespołu klasowego sprzyjającego realizacji edukacji włączającej i integracji grupy uczniów o zróżnicowanych potrzebach i możliwościach;
 • dokumentowania udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz konstruowania Indywidualnego Programy Edukacyjno-Terapeutycznego (IPET) i indywidualnych programów wsparcia.

Organizacja Studiów

 • Studia trwają 2 semestry i obejmują 41 godzin wykładów oraz 99 godzin ćwiczeń/seminariów (łącznie 30 ECTS)
 • Zajęcia odbywają się w formie hybrydowej (część zajęć odbywać się będzie na Wydziale Studiów Edukacyjnych w Poznaniu, część zajęć on-line) – piątki, soboty i niedziele, 2 (czasami 3) razy w miesiącu ponieważ ich termin zakończenia jest obligatoryjny i określony przez MEiN na 31 grudnia 2023 roku
 • Rozpoczęcie studiów przełom kwietnia i maja 2023

 

Warunki ukończenia Studiów

 • Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów określonych planem studiów oraz pozytywnego wyniku egzaminu końcowego, w tym odnoszącego się do przygotowanego indywidualnego studium programu edukacyjno-terapeutycznego dla dziecka/ucznia.
 • Na świadectwie ukończenia studiów podyplomowych wpisuje się ostateczny wynik studiów określany na podstawie średniej ocen ze wszystkich przedmiotów realizowanych w toku studiów, zgodnie Regulaminem studiów podyplomowych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 30.09.2019r.

 

Odpłatność za studia

 • Nauka na Doskonalące studia podyplomowe dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych prowadzących zajęcia z uczniami o zróżnicowanych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych jest nieodpłatna.
 • Opłata za studia jest finansowana w 100% przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Logo Ministerstwo Edukacji i Nauki Logo Ministra Edukacji
Zadanie finansowane ze środków Ministra

 • Zadanie finansowane przez Skarb Państwa – Ministra Edukacji i Nauki, adres: 00-529 Warszawa ul. Wspólna 1/3, zwanym „Ministrem”
 • Dotacja celowa przyznana na podstawie art. 404 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.)
 • nazwa zadania – „Doskonalące studia podyplomowe dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych prowadzących zajęcia z uczniami o zróżnicowanych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych”
 • wartość finansowania 180 000,00 zł, całkowitą wartość zadania 180 000,00 zł